فاجعه جهانی کرونا از زبان دیپاک چوپرا
اخبار اقتصادی توسعه فردی منتخب سردبیر

فاجعه جهانی کرونا از زبان دیپاک چوپرا

چوپرا، بنیانگذار هر دو بنیاد چوپرا و چوپرا گلوبال در مورد فاجعه جهانی کرونا و چگونگی کنار آمدن با استرس‌های مالی ناشی از آن می‌گوید.

میزان استفاده مدارس از سامانه شاد
اخبار اقتصادی توسعه فردی

فقط 40 درصد مدارس، سامانه شاد دارند

علیرغم اینکه آموزش مجازی در سامانه شاد رایگان است، اما بیش از نیمی از دانش آموزان از این سامانه برای آموزش استفاده نمی کنند.