سبقت اپل از ارامکو
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اپل از آرامکوی عربستان سبقت گرفت

با افزایش سهام اپل در روز جمعه، 45 درصد ارزش آن از ابتدای سال 2020 تا به امروز افزایش یافته و به گفته تحلیلگران این شرکت از بحران کرونا به زودی خارج میشود.