آمایش سرزمین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر یادداشت

آمایش سرزمینی، رویایی دست‌یافتنی

واژه آمایش در چارچوب گزاره «آمایش سرزمینی» در ادبیات سیاسی _ اقتصادی ایران بکار میرود به رویگردی گواهی مینماید که بر پایه “اصل مزیت نسبی” استوار است.