اتریوم
ارز ارز دیجیتال و رمز ارز اقتصاد

آشنایی با اتریوم در ماکت منهتن

هوشمندی در عرصه اتریوم در کنار توسعه زیرساخت‌ها به سازمان‌های خودگردان و امور مالی غیرمتمرکز نوید آینده‌ای امیدبخش در اقتصاد ابری را می‌دهد. به گزارش