آرامکوی عربستان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

سقوط آزاد سهام آرامکو

سود خالص سه ماهه دوم آرامکوی عربستان ۷۳ درصد سقوط کرد. سود خالص این شرکت در سه ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن به ۲۴.۶ میلیارد ریال (معادل ۶.۶ میلیارد دلار) سقوط کرد