تداوم رشد شرکت های چینی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد شرکت های چینی با وجود بحران کرونا

شرکت های چینی حتی در بحرانی مانند کرونا نیز با رشد مواجه بوده اند و همچنان به درآمدزایی خود می­ افزایند. رشد شرکت های چینی موجب افزایش ارزش آنها شده است.