لغو محدودیت واردات
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مزیت های واردات با ارز صادراتی

 اکنون استفاده از حواله های صادراتی برای واردات وارد فاز اجرایی خود شده و دولت با  لغو محدودیت واردات تغییرات مطلوبی در آن ایجاد و محدودیت ها را برداشته است.