روز زنان شاغل مجرد
رویداد

چهاردهم مرداد؛ روز زنان شاغل مجرد

چهاردهم مرداد برابر با ۴ اوت با عنوان روز جهانی زنان شاغل مجرد نام‌گذاری شده است. در ادامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.