مصرف انرژی ایران 6.3 میلیون بشکه در روز
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مصرف انرژی ایران 6.3 میلیون بشکه نفت در روز

مصرف انرژی ایران اکنون 6.3 میلیون بشکه در روز است که اگر ظرفیت بهینه سازی 3.5 میلیون بشکه درروز ایجاد شود، صرفه جویی 6-8 میلیاردی