برنامه نظارتی آزمایشی برای نظارت بر اطلاعات نادرست
اخبار اقتصادی فناوری منتخب سردبیر

نظارت غیرمستقیم توییتر بر اطلاعات نادرست

یک برنامه آزمایشی از جانب توییتر در حال راه‌اندازی است که تحت آن کاربران می‌توانند توییت‌های حاوی اطلاعات نادرست را مشخص کنند.