راه‌اندازی نئوبانک‌ها
اخبار اقتصادی

اطلس توانمندی‌های هوش مصنوعی بانکداری تهیه می‌شود

ایجاد چند نئوبانک در کشور تا سال 1400 به یکی از اولویت‌های حوزه بانکداری تبدیل شده است. سند ایرانی این حوزه درحال تدوین است و