روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
رویداد منتخب سردبیر

۶ تیر؛ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۲۶ ژوئن برابر با ۶ تیر به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نام‌گذاری شده است.