امضای الکترونیکی اسناد
اخبار اقتصادی

فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی

کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نامه‌ای به سازمان نصر کشور از «فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت های «ب» و «ج» و حذف