اموال مازاد بانک های دولتی
اخبار اقتصادی اقتصاد

فروش 130 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی در سال گذشته

در راستای تشریح سیاست ها واقدامات اجرایی وزارت اقتصاد اعلام شده است که درسال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی به