خرید و فروش اموال مازاد بانک‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تعیین تکلیف فروش اموال مازاد بانک‌ها

تعداد ۱۲ بانک، ۹۰ میلیارد تومان اموال مازاد دارند. انها اکنون به دلیل قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند.