عواقب انتقال انرژی چیست؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بررسی عواقب انتقال انرژی در کمیسیون جهانی

تاثیر انتقال انرژی سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر بر جامعه بررسی خواهد شد.کمیسیونی جهانی برای بررسی اثرات انتقال انرژی راه‌اندازی‌می شود.