فروش اوراق سلف تولید برق
بورس منتخب سردبیر

آغاز فروش اوراق سلف تولید برق در بورس

به منظور تقویت منابع ریالی پروژه‌های نیروگاهی، فروش ارواق سلف تولید برق در بورس از ماه آینده آغاز می‌شود.