افزایش قیمت اوراق تسه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جولان واسطه‌گران و افزایش قیمت اوراق تسه

بانک مسکن در نظر داشت تا اجرایی کردن محدودیت هایی از جمله محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف