اپراتور ماهواره مخابراتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

شرایط صدور مجوز اپراتور ماهواره‌ای آسان شد

در جلسه شماره ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با درخواست سازمان فضایی ایران مبنی بر فراهم‌سازی برخی تمهیدات برای ورود آسان به حوزه ماهواره مخابراتی