رکود اقتصادی عمیق در ایتالیا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

دوره رکود اقتصادی عمیق در ایتالیا شروع شد

شرکت های ایتالیایی سرمایه گذاری خود را کاهش داده و مصرف کنندگان در حین دوران قرنطینه به دلیل ویروس کرونا رکود اقتصادی عمیق در ایتالیا ایجاد کرده اند