جزئیات اجرایی شدن پروژه ایرتاکسی
اخبار اقتصادی انگیزشی

ایرتاکسی به زودی در آسمان ایران

سجاد کمالی پور، معاون اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی از راه اندازی پروژه ایرتاکسی در این فرودگاه با زمینی به مساحت 6 هکتار و سرمایه