بازار ارز
اخبار اقتصادی ارز

بانک مرکزی نیاز بازار ارز را تامین می کند

  به دنبال میزان بالای تقاضای  ارز و همچنین تامین بازار ارز که در بررسی های انجام شده به طور روزانه بین 5 تا 8