ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی رکورد زد
اخبار اقتصادی

رکورد افزایش ارزش سهام بورس آسیا

با شروع واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها و امید به بهبود اوضاع اقتصادی، ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی رکورد زد. با برات نیوز همراه باشید.