بازگشایی پروازها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بازگشایی پروازهای ایران –ترکیه شاید وقتی دیگر

همزمان با شیوع بیماری همه گیر کرونا و لغو شدن تمامی امور روزمره مردم دنیا و تعطیلی کسب و کارهایشان ، فعالیت خطوط هوایی هم