بازی‌ های رایانه ‌ای ایرانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هشدار به ناشران کپی غیرقانونی بازی‌های رایانه‌ای

به جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ابتدای دی سال جاری با ناشران کپی‌های غیرقانونی بازی‌ های رایانه ‌ای ایرانی برخورد خواهد شد.

تعداد گیمرهای ایرانی
اقتصاد بازی فناوری منتخب سردبیر

دو برابر شدن تعداد گیمرهای ایرانی

آخرین آمار به دست آمده از پژوهش های بنیاد ملی بازی های رایانه ای نشان می دهد که تعداد گیمرهای ایرانی از رقم 16 میلیون