اقتصاد نوین
بانکداری منتخب سردبیر

بانک اقتصاد نوین، اولین بانک خصوصی ایران

بانک اقتصاد نوین را می توان اولین بانک خصوصی ایران پس از انقلاب نامید که اوایل دهه 80 هجری شمسی با سرمایه ای حدود 250 میلیارد ریال کار خود را شروع کرد.