وام ازدواج الکترونیکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

وام ازدواج الکترونیکی می‌شود

به گفته مدیر عامل بانک کشاورزی به زودی سامانه پذیرش و پردازش درخواست‌های اعتباری وام ازدواج الکترونیکی راه اندازی خواهد شد.

بانک کشاورزی
بانکداری منتخب سردبیر

بانک کشاورزی، بانک حامی بخش کشاورزی

حتما شما نیز با شنیدن بانک کشاورزی ، به کشاورزی و امور زراعتی مربوط به آن می‌افتید. درست فکر کردید، این بانک یکی از بانک‌های تخصصی کشور است