بانک گردشگری
بانکداری

معرفی بانک گردشگری، اولین بانک تخصصی حوزه گردشگری در ایران

صنعت گردشگری یکی از حوزه‌های مهم در صنایع کشور است و بانک گردشگری با تاکید بر این صنعت و صرف منابع به‌ صورت تخصصی به رونق گردشگری کمک میکند.