اقتصاد بحرین کوچک شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کرونا اقتصاد بحرین را 8/9% کوچکتر کرد

اطلاعات دولت بحرین روز گذشته نشان داد، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، اقتصاد بحرین ۸/۹% کوچکتر شده است، زیرا این کشور کوچک خلیج فارس