صندوق ETF دوم
بورس منتخب سردبیر

دارا دوم، ناجی نوسان بورس!؟

وضعیت مبهم و آشفته بورس که این اواخر هر روز افت شاخص را در بر داشت بسیاری از معامله‌گران را نگران ساخته و مشخص نیست