وام بازنشستگان تامین اجتماعی
بیمه منتخب سردبیر

وام ۴ میلیونی به ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 2 هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به بازنشستگان تخصیص داده شده و به 500 هزار بازنشسته وام 4 میلیونی پرداخت می‌شود.