تبلیغات مخفی اینستاگرام
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

محدود شدن تبلیغات اینفلوئنسرهای اینستاگرام

فیسبوک که مالک اینستاگرام است متعهد شده تغییراتی در این زمینه ترتیب دهد تا تبلیغات مخفی اینستاگرام توسط اینفلوئنسرها را محدود کند.