ثبت سفارش کالاهای آی تی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ثبت سفارش مشکل اصلی کالاهای آی‌تی‌

مهم‌ترین مشکل واردات کالاهای آی تی ثبت سفارش کالاهای آی تی و به دنبال آن تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

تولید داخلی تجهیزات آی تی
اقتصاد

اولویت با تولید داخل است اما واردات تجهیزات آی تی باید تسهیل شود

«با توجه به سیاست کلی نظام، باید از تولید داخلی تجهیزات آی تی حمایت شود و اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، بر اساس