خدمات بانک ‌های روسی و چینی به ایرانی ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بانک ‌های روسی و چینی به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند

خدمات بانک ‌های روسی و چینی به ایرانی ها تعلیق شد و دلیل ان تبعیت این بانک ها از FATF مطرح شده است. البته دو سالی است که خدمات بانکی به ایران کلا قطع شده