ترابرد اپراتورهای تلفن همراه
تکنولوژی منتخب سردبیر

اوج گیری اقبال ترابرد اپراتورهای موبایل

ترابرد اپراتورهای تلفن همراه طرحی است که به مشترکان امکان تغییر اپراتور تلفن همراه و استفاده از خدمات آن را می دهد. امار این طرح چقدر است؟