تراکنش مالی بین ایران و کانادا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تراکنش مالی بین ایران و کانادا پر ریسک است

از این به بعد هر تراکنشی با مبدا و مقصد یا در ارتباط با ایران تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد. در واقع تراکنش مالی بین ایران و کانادا پر ریسک اعلام شده