تسهیلات ارزان‌قیمت
اقتصاد

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به نیازمندان

هم دولت ها و هم مردم تمامی کشورهای دنیا با شیوع بیماری کرونا خسارات زیادی را متحمل شدند چه درحوزه اقتصاد و چه در حوزه