فائو از پروژه‌های کارشناسان ایرانی حمایت می‌کند
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پشتیبانی فائو از پروژه‌های سبز ایرانی ها

سازمان FAO (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) از پشتیبانی کارشناسان ایرانی در زمینه تدوین و ارزیابی پروژه‌های سبز خبر داده است.