برق دزدی ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

برق دزدی ها را به شرکت توانیر گزارش دهید

نوسانات و اختلالات ناشی از استفاده های غیرمجاز از شبکه برق یا همان برق دزدی ها موجب آسیب به وسایل مشترکان و گاها ایجاد خسارت های سنگین در شبکه برق می شود.