تولید داخلی تجهیزات آی تی
اقتصاد

اولویت با تولید داخل است اما واردات تجهیزات آی تی باید تسهیل شود

«با توجه به سیاست کلی نظام، باید از تولید داخلی تجهیزات آی تی حمایت شود و اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، بر اساس