تولید پنبه درکشور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تولید پنبه در کشور جانی دوباره گرفت

با زیر کشت رفتن حدود ۹۹ هزار هکتار از اراضی کشور برای کشت پنبه پیش بینی می شود که امسال ۲۷۰ هزار تن وش پنبه