منع فعالیت رمزارزها توسط هند
اخبار اقتصادی ارز دیجیتال و رمز ارز منتخب سردبیر

هراس تجار هندی از پیشرفت رمزارزها

هنند طرح منع فعالیت رمزارزها و جریمه متخلفان را به پارلمان پیشنهاد می‌دهد.