حقوق کارگران در سال 99
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پایه حقوق کارگران تغییر کرد

بنا بر مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ پایه حقوق کارگران در سال 99 تصویب شد