حق مسکن کارگران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حق مسکن کارگران زیاد نشده کم شد

حق مسکن کارگران یکی از مواردی بود که پس از تعیین حقوق و دستمزد بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بالاخره در تیرماه امسال نهایی شد.