هزینه خانوار کارگری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هزینه خانوار کارگری به رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

هزینه خانوار کارگری از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت.