قیمت خاویار صادراتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قیمت خاویار صادراتی هر کیلو 700 یورو

صادرات خاویار ایران به صورت رسمی ۸۲۲ کیلو و قیمت قیمت خاویار صادراتی برای هر کیلو ۷۰۰ یورو و قیمت هر ۵۰ گرم آن در بازار داخل حدود ۵۰۰ هزار تومان است.