اظهارنامه مالیاتی برای خریداران سکه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اظهارنامه مالیاتی برای خریداران سکه

با توجه به نهایی شدن موضوع دریافت مالیات از خریداران سکه، زمان رسیدگی به پرونده خریداران فرار رسیده و اظهارنامه مالیاتی برای خریداران سکه این سال نیاز است