تشویق مالی دولت انگلیس برای حرکت به سمت خودروهای الکتریکی
اخبار اقتصادی خودرو

تشویق مالی دولت انگلیس برای حرکت به سمت خودروهای الکتریکی

دولت انگلیس مبلغی را برای تشویق مردم به تعویض خودروهایشان با خودروهای الکتریکی می پردازد. تشویق مالی دولت انگلیس می تواند در حرکت به سمت خودروهای الکتریکی