نگاهی به پردرآمدترین مشاغل مجازی دنیا
اخبار اقتصادی اقتصاد منتخب سردبیر

پر درآمدترین مشاغل مجازی در سال 2021

گسترش تجارت الکترونیک یکی از بسترهای پیاده سازی اقتصاد دیجیتال است و شرکت های دیجیتال سهم بیشتری از میزان ارزش در اقتصاد جهانی می برند.