میزان مصرف بنزین سرانه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

میزان مصرف بنزین دهک های مختلف چقدر است؟

مرکز پژوهش های مجلس بررسی هایی را در خصوص میزان مصرف بنزین دهک های مختلف انجام داده است.به گزارش برات نیوز نتایج این تحقیق نشان می دهد